Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Bkt Banka Kombetare Tregtare Essay

Open Document

Below is an essay on "Bkt Banka Kombetare Tregtare" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

|[pic]                                                                                                                           |


Detye kursi[pic]


Permbajtja

    • Historiku


    • Misioni


    • Vizioni


    • Qellimi


    • Burimet

    • Objektivat


    • Politikat

    • Vlerat


    • Stakeholders

    • Sherbimet


    • SWOT

    • Rezultate


    • Rekomandime
HISTORIKU

|Banka Kombëtare Tregtare u themelua në Janar 1993, nga bashkimi i Bankës Tregtare Shqiptare  (BTSH) dhe Bankës Kombëtare të     |
|Shqipërisë (BKSH).                                                                                                               |
|BTSH u themelua me 1991 si rezultat i nënndarjes së aktiviteteve të Bankës së Shtetit Shqiptar, aktiviteti kryesor i së cilës   |
|ishte menaxhimi i operacioneve të tregtisë së jashtme të subjekteve shtetërore me ish-vendet socialiste.                         |
|BKSH u ngrit me 1992 nga një nënndarje e dytë e Bankës së Shtetit Shqiptar me qëllim menaxhimin e aktivitetit tregtar brenda     |
|vendit të subjekteve shtetërore. Aktivet dhe pasivet nga aktivitetet e këtyre subjekteve iu transferuan llogarive të BKT-së që   |
|prej formimit të saj.                                                                                                           |
|                                                                                                                                 |
|Banka Kombëtare Tregtare u krijua si Shoqëri Aksionere në Korrik 1997 me një kapital prej 2.7 miliardë Lekësh.                   |
|BKT-ja përfundoi procesin e privatizimit në vitin 2000. Parlamenti shqiptar aprovoi me    6 Korrik 2000 kontratën e shitjes     |
|ndërmjet Ministrisë së  Financave nga njëra anë dhe Konsorciumit të Investitorëve Ndërkombëtare  (60% e aksioneve), Korporata   |
|Ndërkombëtare Financiare (20%)...

Show More


Citations

MLA Citation

"Bkt Banka Kombetare Tregtare". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Bkt-Banka-Kombetare-Tregtare-357305.html>

APA Citation

Bkt Banka Kombetare Tregtare. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Bkt-Banka-Kombetare-Tregtare-357305.html