Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Inflation Essay

Open Document

Below is an essay on "Inflation" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

A ËSHTË TEPËR I ULËT INFLACIONI NË SHQIPËRI? THEMELET MAKROEKONOMIKE DHE ZHVILLIMI EKONOMIKO-SHOQËROR
Jan-Peter Olters*

Pasi gjeniu inflacion nxirret nga shishja do të jetë një problem i vështirë politikash për të gjetur kalibrimin dhe kohën e duhur të përshtatshme për të ulur rritjen e rrezikut të krijuar nga ulja e të ardhurave, pa ndalur para kohe rënien në rritjen e rrezikut të gjeneruar nga inflacioni. Ky nuk është një shteg politikash i thjeshtë për t`u kaluar por është shtegu që ne duhet të ndjekim. —Alan Greenspan (1974)

1. HYRJE Në raportet e fundit të stafit, FMN i ka lavdëruar autoritetet e Shqipërisë për arritjen dhe ruajtjen e një ambienti me inflacion të ulët dhe për ruajtjen e vlerës së jashtme të lekut. Sidoqoftë, një numër vëzhguesish1 e ka interpretuar fuqinë e lekut jo si një “pasqyrim të rritjes së konfidencës” (FMN 2005:5) por si jokonsistente me bazën e ngushtë të prodhimit vendas, deficitin e lartë tregtar dhe investime të huaja direkte të frenuara. Në të kundërt, ata e konsiderojnë lekun si “të mbivlerësuar”, duke krijuar kështu rrezikun për një rregullim të menjëhershëm të kursit të këmbimit – ose në rast se tendenca aktuale vazhdon – një rënie graduale në konkurrueshmërinë ndërkombëtare. Në qoftë se konfirmohet, dyshimet mbi një kurs këmbimi me luhatshmëri të lartë ose kostot shtesë mbi bizneset për shkak të
147

një monedhe “artificialisht” të mbivlerësuar do të zhvlerësonin investimet2 dhe do të ndikonin për keq parashikimet për rritje, në terma afatmesëm të Shqipërisë. Si rrjedhojë, potenciali i superlekut, për të dëmtuar parashikimet, sidomos në sektorin e eksportit (kryesisht rieksportet tekstile dhe turizmin), industritë që konkurrojnë importet (për shembull, agrikultura, përpunimet e agrokulturës dhe birraritë) dhe bankat (duke pasur parasysh përqindjen e lartë të kredive të nominuara në valutë të huaj) ka sfiduar Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë të zgjedhur së fundmi, të shprehë mendimin se ndoshta politika...

Show More


Citations

MLA Citation

"Inflation". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Inflation-63205.html>

APA Citation

Inflation. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Inflation-63205.html