Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Math Essay

Open Document

Below is an essay on "Math" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

2. ALGEBRA 2.1 Astmed Astmeks a n nimetatakse korrutist, mille kõik tegurid on võrdsed arvuga a (astme alus) ja tegurite arv on n (astendaja): a n  a  aa , n   1 ,    
n tegurit

kus  1 on naturaalarvude hulk alates arvust 1:

 1  1; 2; 3; 4; ... .

Astendaja 0 defineeritakse võrdusega a 0  1 , milles a  0 .

Negatiivse astendaja korral sisaldab astendamine ka jagamise: 1 a  n  n , kui a  0 ja n   või kui a  0 ja n   , a kus  on täisarvude hulk ja  on ratsionaalarvude hulk: a    1;  2;  3; ... ,    , kus a   , b   ja b  0  . b 

Murrulise astendaja korral sisaldab astendamine juurimise:
a n  n a m , kui a  0, m   ja n   2 ,
m

kus  2 on naturaalarvude hulk alates arvust 2:

 2  2; 3; 4; ... .

Tehted astmetega

 ab 

n

 a nbn

an a  n  a n : bn   b b
2n

n

b  0

 a   a 2 n 2 n 1  a   a 2 n1  a  0 
a n  a m  anm an n m a : a  m  a nm a
n m

a 
a   b

 an m
b   a
n

n

 a  0, b  0 

1

2.2 Juured

Arvu a n-ndaks juureks nimetatakse arvu (tähistatakse saadakse arv a:

n

a ), mille astendamisel arvuga n

 a
n

n

a.

Arv a on juuritav ja arv n on juurija.
Juure omadused

1. 2. 3. 4.

Igal positiivsel arvul a on parajasti üks n-ndat järku juur. Negatiivsel arvul ei ole paarisarvulise juurijaga juurt. Igal negatiivsel arvul on parajasti üks paaritu juurijaga juur, mis on samuti negatiivne. Iga n  n  0  korral n 0  0 ja n 1  1 .
2n

5. 6.

a 2n  a . a 2 n 1  a .

2 n 1

Tehted juurtega
n

ab  n a  n b , kui a  0, b  0 (või kitsendusteta, kui n  2k  1 )
ab 
n

n

a  n b , kui a  0, b  0 ja n  2k

n

a na  , a  0, b  0 (või kitsendusteta, kui n  2k  1 ) b nb
a  b
m
n n

a b

n

, kui a  0, b  0 ja n  2k

 a
n
n
n

 n a m , kui a  0 ja n  2k (või kitsendusteta, kui n  2k  1 )

am 
am 

 a
n
n
m

m...

Show More


Citations

MLA Citation

"Math". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Math-546784.html>

APA Citation

Math. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Math-546784.html