Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Poet Essay

  • Submitted by: youngston
  • on November 24, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 259 words

Open Document

Below is an essay on "Poet" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

CHANGU CHIMHANDARA
Pandangoti gada pfungwa ware.
Ware dzakananga mhiri kwerukova ,
Rukova runoerera zvine runako,
Runako runondifungidza ruva rangu,
Ruva rangu rinovaraidza ani nani,
Ani nani anomuona anorwera rute,
Agomedzerera mate kuti paita zvenyenye.

Rake vhudzi ipfunha dzenyurusi,
Rakati minini roti zvii serutsito,
Rinongoti werere newake musoro,
Musoro wakakurungirwa sechirongo,
Nerukanda rwake zvoti tsepete,
Rwakasvibirira   rwakapfavirira sedufu,
Nemeso ake akati budei anomhanya,
Aanongopota achikotsa mugudza retsiye svipa,
Nekamutandamhino kakati twi mudenga,
Yake miromo yakapenderwa neunyanzvi,
Unobva waona kuti inodonha tsvigiri,
Yakabvirokutsigirwa nekachirebvu kacho.

Muviri wake wakaumbwa nendarama,
Kumuona padziva unoti heyi njuzu,
Dundundu rake rakakombodza semunda wehurudza,
Rakasenga minzwa miviri inotunga mhepo,
Nechepazasi oita kutetepera zvishoma,
Pasi peguvhu otangazve kusimbirira,
Madaukufa akarembera munhivi dzezvidya,
Zvidya zvipamhi zvakaumbana,
Kumuona akafuratira hana inorova,
Unoona munda usina ati agobora,
Dzake tsapfu dzinodudza dzaEvheri mubhaibheri,

Ndiyoyi mhandara yakabvuta wangu moyo,
Nepfungwa dzangu akazvuzvurudza,
Sare ndave Kadhara imbwa yaJera,
Nerunako ndasvetwa zivo nenjere,
Changosara mudehenya ndiyoyi tsvarakadenga,
Kuvidza mazuva maviri pasinayo zvondiremera,
Ndozongoerekana ndoodana zita rake seanondinzwa,
Dzokei ndonyara kuvhumuka nemasikati,
Kungorovera vmatama pasi muhope ava neni,
Akapfeka nyemwerero seyemwenga pamuchato,
Akarerekera musoro akanditi dzvoko nerinobaya,
Rake ziso rinondibaya moyo zvinotekenyedza,

Majaha ose kumuona anopera mwata,
Kunyange masaimba nembumbuchena,
Unongonzwa voodetemba nechishuwo,
‘Dai kari kare kangu ndatokanda ranguwo dombo’
Dzokei neniwo musoro wotenderera,
Kuti ndini here muzvinapurazi apa?
Kuti ndini here mubati wehomwe nasachigaro?
Dzake tsika dzinodzumburudza zvingashoreka,
Anonyemwerera semunhu asingambochemawo,...

Show More


Citations

MLA Citation

"Poet". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Poet-357460.html>

APA Citation

Poet. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Poet-357460.html