Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Rytrytry Essay

  • Submitted by: rahulzeel
  • on November 25, 2012
  • Category: English
  • Length: 276 words

Open Document

Below is an essay on "Rytrytry" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

||श्रीराम समर्थ ||
                          पुणे
                              १-९-२०१२
प्र १ करंट्याच्या जीवन वृत्तातांत समर्थांनी मूर्ख लक्षणे कशी भरलेली आहेत ते दाखवले आहे .
प्र २ ओव्या बरोबर लिहिल्या
प्र ३   बालकांचे मानस शास्त्र समर्थांना चांगले अवगत होते म्हाणून बालकांच्या भावना   त्यांच्या वाढीचे टप्पे ,त्यात त्यांच्यात होत जाणारा बदल समर्थांनी चांगल्या प्रकारे ओव्यांमधून दर्शविला आहे
प्र ४ ओव्या बरोबर लिहिल्यास्वाध्याय ३
प्र १ ओव्या बरोबर लिहिल्या
प्र २ ओव्यांचा अर्थ बरोबर सांगितला
प्र ३ याबाबतीत दुर्योधनाचे उदा देता येईल .दुर्योधन म्हणतो –जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ती: | जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ती: | मला अधर्म काय आहे ते माहीत आहे पण माझी त्यातून सुटका होत नाही .मला धर्म काय आहे ते माहीत आहे पण माझी ती प्रवृत्ती नाही .
प्र ४ ओव्या बरोबर काढल्या


स्वाध्याय ४
प्र १ उत्तर बरोबर .त्रिगुणांचे फळ सांगणारी ओवी बरोबर
प्र २ सत्वगुण समासातील ओव्या बरोबर निवडल्या .
प्र ३ क्रियेचा गुण व ओवी आधार बरोबर .
प्र ४ रजोगुणापासून सुटका करून घेणा-या ओव्या बरोबर .
प्र ५ उत्तर बरोबर


स्वाध्याय ५
प्र १ १] रूपलावण्य सहजगुण म्हणजे जन्मजात असणारे गुण आहेत .ते बदलता येत नाहीत
    २],३] अर्थ बरोबर आहे
प्र २ सद्गुणांच्या सहसा न आढळणा-या जोड्या बरोबर लिहिल्या .
प्र ३ २-८-१६ ते २३ या ओव्या लिहायला हव्या .उत्तर बरोबर .
प्र ४ समर्थांनी विरक्ताला लोकसंग्रह करण्यासाठी उपदेश दिला ते सुध्दा लोकांत राहून ,पण लोकांपासून अलिप्त राहून !
प्र ५ आपण नित्य नवीन ऐकता व लिहिता ही गोष्ट सर्वात चांगली गोष्ट आहे ती चालू ठेवा .
आपले स्वाध्याय पाहून आनंद झाला .अभ्यास पुढे चालू ठेवा .
बाकी सर्व ठीक आहे .आपल्या आईंनी दासबोध सखोल अभ्यास करायला सुरवात केली का ? सप्टेंबर अखेर पर्यंत प्रवेश मिळतो .
बाकी सर्व ठीक आहे .
सौ सुवर्णा लेले
जय जय रघुवीर समर्थ !

Show More


  • Submitted by: rahulzeel
  • on November 25, 2012
  • Category: English
  • Length: 276 words
  • Views: 25
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Rytrytry". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Rytrytry-357763.html>

APA Citation

Rytrytry. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Rytrytry-357763.html