Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Slucaj Southpark Essay

 • Submitted by: cmonalexandra
 • on November 11, 2010
 • Category: Arts and Music
 • Length: 3,813 words

Open Document

Below is an essay on "Slucaj Southpark" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Teorija kulture
seminarski rad, prvi semestar

„SLUČAJ SOUTHPARK“

Septembar 2010. godine

Slučaj South park

      Ovaj rad ima nekoliko ravni. Prvi deo o pojmovnoj aparaturi razmatra status stereotipa, značenje i značaj dekonstrukcije stereotipa u društvu. Drugi deo sadrži analizu likova, sadržaja i načina primene dekonstrukcijskih modela u animiranoj seriji South park (ali i eventualnih izostavljanja stereotipa iz korišćenog dekonstrukcijskog modela ili prikazivanja/potvrđivanja stereotipa), isticanje predmeta istraživanja, problematizovanje uloge dekonstrukcije stereotipa u kontekstu post-socijalističkog društva i razmatranje mogućnosti dispozitivnih promena. Treći deo sadrži interpretaciju – primenu teorije i predstavljanje rezultata istraživanja sa debatom o etičkim problemima pri korišćenju dekonstrukcije stereotipa i predlogom za njihovo korišćenje.
      U prvom delu preuzimam pojmovnu aparaturu iz dve studije. Jedna se tiče studija medija, a druga etike medija. Pojam dekonstrukcije se ovde pojavljuje u onom obliku kako je uspostavljena kod filozofa i teoretičara Žaka Deride (Jacques Derrida). U analizi sadržaja ispitujem koji su stereotipi najzastupljeniji u animiranoj seriji South park i na koji način je izvršena dekonstrukcija narativa. Takođe, problematizujem ulogu ove serije u odnosu na lokalni kontekst, termine emitovanja i starosnu ograničenost gledalaca kojima je „dozvoljeno“ da gledaju sadržaj emisije, te i transgresivnu vrednost, odnosno mogućnost intervencije ovakvog sadržinskog okvira. U poslednjem delu će biti zastupljena interpretativna metoda putem dva teorijska okvira – Teorije dekonstrukcije i Teorije seksualnosti i potvrđivanje teze o nužnosti dekonstrukcije u medijskim sadržajima u lokalnom kontekstu.

Stereotip i dekonstrukcija

      Pitanje stereotipa i njihove upotrebe u medijskom prikazivanju sa aspekta konstruktivističke platforme čini se veoma važnim. Stereotipi imaju moć da oblikuju mišljenje pojedinca ili grupa o...

Show More


 • Submitted by: cmonalexandra
 • on November 11, 2010
 • Category: Arts and Music
 • Length: 3,813 words
 • Views: 471
 • Popularity Rank: 384047
 • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Slucaj Southpark". Anti Essays. 19 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Slucaj-Southpark-63164.html>

APA Citation

Slucaj Southpark. Anti Essays. Retrieved December 19, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Slucaj-Southpark-63164.html