Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Trong Am Essay

  • Submitted by: thuhuong1504
  • on November 24, 2012
  • Category: English
  • Length: 418 words

Open Document

Below is an essay on "Trong Am" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Một số quy luật giúp người học đoán được vị trí của trọng âm trong từ
    1. Các danh từ và tính từ hai âm tiết thường có âm tiết thứ nhất nhận trọng âm.
          Ví dụ: 'present (adj), 'conduct (n), 'contrast (n), 'rebel (n)
          Ngoại lệ: ma'chine (n), mis'take (n), a'lone (adj)
        2. Các động từ hai âm tiết thường có âm tiết thứ hai nhận trọng âm.
          Ví dụ: pre'sent, con'duct, con'trast, re'bel
          Tuy nhiên, một số động từ hai âm tiết lại có trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu tiên.
          Ví dụ: 'promise, 'answer, 'enter, 'offer, 'listen, 'happen, 'open
        3. Các tiền tố: un-, im-, in, … và hậu tố thường được dùng để thêm vào một từ để tạo thành từ dài hơn. Và thông thường trọng âm chính ở những từ dài hơn này thường không đổi nghĩa là vẫn ở âm tiết được nhấn của từ gốc.
          Ví dụ: 'possible (adj): có thể im'posisble (adj): không thể
          de'velop (v): phát triển de'velopment (n): sự phát triển
          'happy (adj): hạnh phúc 'happiness (n): niềm hạnh phúc
        4. Âm tiết đi liền trước hậu tố “-tion” nhận trọng âm.
          Ví dụ: 'nation, pro'tection, interpre'tation.
        5. Âm tiết liền trước hậu tố “-sion” nhận trọng âm.
          Ví dụ: de'cision, con'clusion, per'mission

          Ngoại lệ: 'television (n): Ti vi

        6. Âm tiết liền trước hậu tố “-ic”, “-ical” nhận trọng âm.
          Ví dụ: e'lectric, sta'tistic, eco'nomic, po'litical, 'practical
          Ngoại lệ: 'Arabic, 'Catholic, 'rhectoric, a'rithmetic, 'lunatic, 'politics.
        7. Âm tiết liền trước hậu tố “-ity” nhận trọng âm.
          Ví dụ: a'bility, ac'tivity, co'mmunity, sim'plicity, curi'osity
        8. Âm tiết liền trước hậu tố “-ial”, “-ially” nhận trọng âm.
          Ví dụ: 'facial, me'morial, e'ssentially, arti'ficially
        9. Âm tiết liền trước hậu tố “-ian” nhận trọng âm.
          Ví dụ: li'brarian, poli'tician, 'Asian, Indo'nesian
      10. Âm tiết liền trước hậu tố...

Show More


Citations

MLA Citation

"Trong Am". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Trong-Am-357508.html>

APA Citation

Trong Am. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Trong-Am-357508.html