Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Value Innovation Case Study

Open Document

Below is a free excerpt of "Value Innovation Case Study" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

กรณีศึกษา: Value Innovation แผนนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล witawat@tbs.tu.ac.th
กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่สอง สาหรับท่านผูที่สนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย ทาง ้ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคิน จัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ในการจัดทาแผนนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย “KK RE Innovation Awards 2013” โดยเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์จากทั้งประชาชนทั่วไปและนิสิตนักศึกษาทังในระดับ ้ ปริญญาตรีและโท เข้ามาโชว์ความคิดและฝีมือกัน ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะหัวหน้าโครงการในฝั่งของมหาวิทยาลัย เลยขอทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ และ นา เครื่องมือในการพัฒนาแนวคิดที่เรียกว่า “Value Innovation” ซึ่งจะช่วยในการกาหนดกรอบความคิดอย่างเป็นระบบให้ นวัตกรรมมีความชัดเจนและเป็นไปได้ทางธุรกิจมากขึน รวมทั้งกรณีศึกษา การสร้าง Value Innovation ในแผนนวัตกรรม ้ อสังหาริมทรัพย์มาฝากผู้อ่านครับ

Value Innovation คืออะไร?
Value Innovation หรือ นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า คือกรอบแนวคิด ที่ช่วยตรวจสอบว่าความคิดสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรม นั้นๆ มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสาเร็จทางธุรกิจได้จริงหรือไม่ ซึ่ง ประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ คือ Value up และ Cost Down ที่ต้องทาควบคู่กัน Value Up หมายถึง“ความสร้างสรรค์ (Creativity)” หรือ “นวัตกรรม (Innovation)” ที่สร้างคุณค่าที่แตกต่างโดดเด่น กว่าสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบน โดยคุณค่าที่เพิ่มขึนจากสิ่งที่มีอยู่ หรือคุณค่าใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีการตอบสนองในตลาดมาก่อน ั ้ โดยอาจเป็นคุณค่าเพิ่ม(Value Up) ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และหรือ ผู้ประกอบการ ก็ได้ การสร้าง Value Up อาจเริ่มจากการตั้งคาถามว่า “เราสามารถเพิ่ม (Increase) คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน์ใน ด้านใดด้านหนึง ให้กบสินค้าหรือบริการของเราจนสูงกว่าทีคู่แข่งในตลาดทั่วไปให้” เช่น อาคารชุดที่จดให้มีสระว่ายน้าที่มี ่ ั ่ ั ระบบน้าวนและน้าอุ่นเพื่อนวดตัวและผ่อนคลาย ซึ่งสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่พักอาศัยในโครงการเพื่อเป็นการออก กาลังกาย และช่วยผ่อนคลายให้คนทางาน โดยที่ไม่ต้องไปใช้บริการสปา Value Up อาจทาได้โดยการสร้าง (Create) คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน์ใหม่ของสินค้าและบริการที่ยังไม่เคยมี...

Show More


Citations

MLA Citation

"Value Innovation Case Study". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://snehaedu.com/free-essays/Value-Innovation-Case-Study-546246.html>

APA Citation

Value Innovation Case Study. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://snehaedu.com/free-essays/Value-Innovation-Case-Study-546246.html